Home | Bekeren van wat??? | Wet en Genade | Wedergeboorte | Geboden NT | Wat is geloof | Gemeente | Sjabbat of zondag | Israël | over Bijbels | Gebed | Evangelisatie | Chick traktaatjes o.a.Israël | Verdrukking | Zonde | >>>>JEWS >>>>MESSIAH<<<<<< | Waarop vertrouwen wij? | Spurgeon | wich way do you choose | Yeshua = God

 

 Yeshua = Jezus = God = Joods

 

 Als Yeshua niet God zelf is (zoals bij b.v. De Jehova-getuigen) dan kan Hij jou niet redden!! 

 

Enkele teksten uit de Bijbel die bewijzen dat Hij, Yeshua,  God is:

 

Jesaja 7:14:14  Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

“Immanuël” betekent letterlijk: “God met ons” Yeshua was: God met ons

 

 

Jesaja 9:6: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

 Éën van Yeshua's namen: Sterke God 

 

Zie hiervoor Mat. 14:32 en 33  En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: 

 

 

 3:16  En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

Heb je een Bijbel die gebaseerd is op Rooms Katholieke grondteksten  dan is deze tekst juist veranderd, dan maken ze ervan: Hij is geopenbaard in het vlees  ipv God is geopenbaard in het vlees.

 

 

 

 

 

Laatste wijziging op: 28-01-2019 14:27